Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Podstawy Prawne

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umów zawartych z NFZ zobowiązani są do ewidencjonowania i przekazywania informacji o zrealizowanych świadczeniach opieki zdrowotnej.

Przepisy prawne regulujące sposób ewidencjonowania i przesyłania danych dotyczących zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j Dz.U.2015 poz. 581 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 nr 0  poz. 192 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U 2015, poz 1400)

          -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U 2015, poz 1628)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015, poz 2069)

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

- Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów

- Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML