Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Farmaceuci, Lekarze, Pielęgniarki i Położne

Drukuj

Aneksowanie umowy na realizację recept - zmiana danych podmiotu prowadzącego aptekę / punkt apteczny

W przypadku, kiedy podmiot prowadzący aptekę zamierza dokonać zmiany danych na umowie, powinien:

1. Wypełnić wniosek o aneks do umowy na realizację recept w związku ze zmianą danych podmiotu prowadzącego aptekę.

2. Przygotować kserokopie dokumentów, tj.:

a) KRS lub Zaświadczenie o Wpisie do EDG / CEIDG

b) Zezwolenie oraz decyzje do zezwolenia na prowadzenie apteki / punktu aptecznego,

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę.

Wniosek wraz z kserokopiami w/w dokumentów należy złożyć do POW NFZ osobiście w pok. 203 lub listownie na adres: POW NFZ w Rzeszowie, ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów. Na podstawie wniosku i załączonych dokumentów o zmianę danych podmiotu prowadzącego aptekę Fundusz sporządza aneks do umowy na realizację recept. Po podpisaniu aneksu dane podmiotu będą uaktualnione w systemach informatycznych POW NFZ.

 

Pliki do pobrania: