Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Farmaceuci, Lekarze, Pielęgniarki i Położne

Drukuj

Aneksowanie umowy na realizację recept - zmiana na stanowisku Kierownika

W przypadku, kiedy podmiot prowadzący aptekę zamierza dokonać zmiany kierownika apteki, powinien:

1. Zalogować się na Portalu Świadczeniodawcy.

2. Dokonać zmian personalnych w ewidencji personelu apteki w Portalu Potencjału

3. Przeprowadzić wniosek elektroniczny o zmianę kierownika w Portalu Potencjału – Dane Świadczeniodawcy

4. Wypełnić wniosek o aneks do umowy na realizację recept w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki.

5. Przygotować załączniki do wniosku o aneks, tj.

a) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z trwaniem umowy realizację recept (Zał. 1),

b) oświadczenie o spełnieniu wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki (Zał. 4), wraz z kopiami dokumentów uprawniających kierownika apteki do pełnienia tej funkcji,

  • w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki – kopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty lub
  • w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika punktu aptecznego – kopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo kopia dyplomu technika farmaceutycznego

c) kopię wniosku do właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego dotyczącego zgłoszenia zmiany kierownika apteki wraz z dokumentem potwierdzającym jego przekazanie do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę.

Wniosek wraz załącznikami należy złożyć do POW NFZ osobiście w pok. 203 lub listownie na adres: POW NFZ w Rzeszowie, ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów.

Na podstawie wniosku o zmianę kierownika apteki Fundusz sporządza aneks do umowy na realizację recept. Po podpisaniu aneksu kierownik może rozpocząć realizację postanowień umowy, m.in. podpisywać zbiorcze zestawienia recept składane do POW NFZ.

 

Załączniki: