Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Lecznictwo Uzdrowiskowe 2018

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie informuje Świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe o udostępnieniu definicji postępowania aktualizacyjnego na 2018 r. będących podstawą aneksowania umów na 2018 r. Dokumentację aktualizacyjną należy wykonać w programie NFZ-KO, w oparciu o zapytanie ofertowe właściwe dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

Komplet dokumentów jakie należy złożyć w POW NFZ stanowią:

  1. Egzemplarz zaakceptowanej propozycji finansowej – zał. nr 1 do przesłanej propozycji.
  2. Oświadczenie o spełnieniu wymogów koniecznych do realizacji świadczeń w roku 2018r. wg wzoru określonego w zał. nr 2 dla każdego zakresu świadczeń – do pobrania
  3. Oświadczenie – zał. nr 3 – do pobrania
  4. Dokumentacja aktualizacyjna – podpisany i opieczętowany wydruk, płyta CD z wersją elektroniczną dokumentacji sporządzona na podstawie udostępnionego zapytania aktualizacyjnego

Celem przygotowania dokumentacji Świadczeniodawca zobowiązany jest do

1. Dodania w strukturze organizacyjnej w Portalu SZOI wszystkich przedsiębiorstw podmiotu leczniczego,

2. Uaktualnienia informacji o potencjale w Portalu SZOI,

3. Wygenerowania i pobrania  profilu Świadczeniodawcy (dodanie wersji profilu NFZ-KO),

4. Pobrania pliku zapytania ofertowego dla postępowania w trybie umów wieloletnich,

5. Pobrania i instalacji aplikacji ofertowej NFZ-KO dostępnej na stronie Centrali NFZ link  http://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/komunikaty-dla-uzdrowisk/

6. Zaimportowania do NFZ-KO profilu Świadczeniodawcy oraz zapytania ofertowego dla postępowania    na rok 2018, dostępnego na stronie internetowej www.nfz-rzeszow.pl w Dziale „Świadczeniodawcy” – Kontraktowanie 2018 – Lecznictwo Uzdrowiskowe 2018.

7. Przygotowania formularzy dokumentacji aktualizacyjnej w wersji papierowej i elektronicznej.

8. Zapisania oferty elektronicznej na nośniku elektronicznym z opisem zawierającym informacje:

-  wyraz: „dokumentacja aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”

-  nazwa i adres świadczeniodawcy.

9. Wydrukowania formularza dokumentacji zgodnego z wersją elektroniczną, opatrzenia każdej strony kolejnym numerem, następnie podpisania lub parafowania przez osoby uprawnione do reprezentowania Świadczeniodawcy,

10. Umieszczenia wydruku formularza dokumentacji oraz nośnika elektronicznego w zaklejonej kopercie. Opis koperty powinien zawierać:

a) wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”,

b) nazwa i adres świadczeniodawcy,

w terminie do 17 listopada 2017 r.

do siedziby Podkarpackiego OW NWZ w Rzeszowie.

UWAGA:

Na zapytania ofertowe może być złożona dokumentacja aktualizacyjna obejmująca tylko zakresy świadczeń występujące w aktualnej umowie.

W przypadku gdy Świadczeniodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika, do dokumentacji aktualizacyjnej  należy dołączyć  właściwe pełnomocnictwo.

Warunkiem podpisania umowy na kolejny okres rozliczeniowy będzie pozytywna weryfikacja przez Podkarpacki OW NFZ przekazanych danych aktualizacyjnych pod względem ich zgodności z warunkami wymaganymi dla realizacji umowy w danym rodzaju i zakresie świadczeń, które szczegółowo określają obowiązujące akty prawne:

I. Zarządzenie Nr 88/2017/DSM Prezesa NFZ z dnia 26 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

II. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.z 2015 roku poz. 2027 z późn. zm.).

Dokumentację aktualizacyjną należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16  w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów lub przesłać pocztą.