Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc)

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP)

Palenie tytoniu jest chorobą przewlekłą opisaną w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. W Polsce palenie tytoniu jest szeroko rozpowszechnione, znacząco wpływając na jakość i długość życia. Codziennie pali ok. 9 milionów dorosłych Polaków, w tym ok. 40% mężczyzn i 20% kobiet.

Związane z paleniem objawy chorobowe i zgony występują zwykle po długim okresie bezobjawowym. Skala i niekorzystne wzory palenia tytoniu w Polsce doprowadziły do epidemii chorób odtytoniowych i pogorszenia się stanu zdrowia społeczeństwa polskiego. Umieralność na nowotwory płuca, chorobę występującą prawie wyłącznie u palaczy tytoniu, jest w Polsce na jednym z najwyższych poziomów na świecie, przede wszystkim u mężczyzn w średnim wieku. Szacunki epidemiologiczne wskazują, że w populacji mężczyzn w wieku 35-69 lat ok. 60% zgonów na wszystkie nowotwory złośliwe, 40% zgonów na choroby układu krążenia, 70% zgonów na schorzenia układu oddechowego i 20% zgonów na inne schorzenia, np. układu pokarmowego jest związane w Polsce z paleniem tytoniu. Łącznie, palenie jest odpowiedzialne za ok. 40% przedwczesnych zgonów w populacji mężczyzn, a corocznie z powodu schorzeń odtytoniowych umiera przedwcześnie ok. 50 tys. Polaków.

Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, poprawa świadomości w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu oraz poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia od tytoniu w szczególności dla osób obciążonych chorobami układu krążenia, układu oddechowego i nowotworowymi a w konsekwencji zmniejszenie kosztów leczenia chorób odtytoniowych.

Etap podstawowy - adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia palących papierosy, w tym - w zakresie diagnostyki POChP - do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy (także u innych świadczeniodawców), u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy);

Świadczenia w etapie podstawowym programu udzielane są Świadczeniobiorcom na podstawie pisemnego oświadczenia Świadczeniobiorcy, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie miał wykonanego badania spirometrycznego w ramach programu profilaktyki POChP (także u innych świadczeniodawców).

Realizują go ci Świadczeniodawcy, którzy podpisali stosowną umowę z NFZ.

Lista ośrodków realizujących ten etap do sprawdzenia w wykazie placówek realizujących programy profilaktyczne na Podkarpaciu.

Etap specjalistyczny - adresowany jest do osób uzależnionych od palenia tytoniu skierowanych z etapu podstawowego programu realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszających się bez skierowania.

Cykl leczenia obejmuje 3 porady obowiązkowe (porada wstępna oraz 2 porady kontrolne - w razie potrzeby mogą być konieczne jeszcze 1-2 dodatkowe porady kontrolne) i 3 porady kontrolne po 3, 6 i 12 miesiącach od rozpoczęcia leczenia. Porada kontrolna po 3, 6 i 12 miesiącach od rozpoczęcia leczenia obejmuje:
1) wywiad dotyczący zaprzestania palenia;
2) badanie masy ciała i ciśnienia krwi;
3) badanie tlenku węgla w wydychanym powietrzu;
4) badanie spirometryczne;
5) edukację pacjenta i wsparcie psychiczne podtrzymujące go w zaprzestaniu palenia.

Świadczeniobiorca może być objęty leczeniem w ramach Etapu Specjalistycznego programu tylko raz.

Wykaz placówek, w których można wykonać bezpłatne badania w ramach programu:

Realizator Adres Telefon
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Narolu 37-610 Narol, ul. Rynek 3 16 631 70 13
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MARMED" 39-300 Mielec, ul. Pułaskiego 2 B/5 17 583 72 46