Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat dotyczący postępowań konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne

  1. Informacja dotycząca etatu przeliczeniowego.

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na obszarze całego województwa podkarpackiego w rodzaju leczenie stomatologiczne etat przeliczeniowy w odniesieniu do jednego lekarza dentysty wynosić będzie w 2014 roku 12 tyś. pkt. w zakresach:

  • kod 07.0000.218.02 - świadczenia ogólnostomatologiczne,
  • kod 07.0000.221.02 - świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia,
  • 07.0000.219.02 - świadczeni ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym,
  • 07.0000.311.02 - świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS,
  • 07.0000.217.02 - świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki.

 

Etat przeliczeniowy w odniesieniu do jednego lekarza dentysty wynosić będzie 15 tyś. pkt. w zakresach:

  • 07.0000.220.02 świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii,
  • 07.0000.213.02 świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży
  • 07.0000.214.02 świadczenia protetyki stomatologicznej.

 

Zgodnie § 8 ust 3. Zarządzenia nr 77/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, „W uzasadnionych przypadkach dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może odstąpić od zasad określonych w ust. 1 oraz ustalić inną wartość etatu przeliczeniowego niż wielkość kalkulacyjna określona w § 2ust. 1 pkt 1.”

Ilość godzin przy pełnym etacie wynosi 30 godzin tygodniowo w tym dwa razy do godz. 18.00. Praca w godzinach popołudniowych jeden raz w tygodniu jest możliwa przy ilości punktów poniżej 9.000/miesiąc.

 

  1. Podstawy prawne przeprowadzenia procesu kontraktowania świadczeń.

1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zmianami).

2.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. z 2004 r., nr 273, poz. 2719).

3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. nr 81, poz. 484)

4.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2013r., poz. 1462).

5.Zarządzenie Nr 77/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

6.Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

7.Zarządzenie Nr 57/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2013r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze zm.