Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat dotyczący procesu weryfikacji i aktualizacji szablonu umowy na rok 2014

Komunikat dotyczący procesu weryfikacji i aktualizacji szablonu umowy na rok 2014 dot. umów wieloletnich w rodzaju: SZP, REH, PSY, PRO, SPO, OPH,POZ-świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny w zakresie „ Transport sanitarny typu „N”

 

W związku z rozpoczęciem procesu tworzenia szablonów umów na rok 2014 , Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie udostępnił świadczeniodawcom na Portalu Świadczeniodawcy ( Moje pełne dane – Portal Potencjału) szablony umów na rok 2014    w rodzajach:

Podstawowa Opieka Zdrowotna : w zakresie „Nocna i świąteczna opieka zdrowotna”

Leczenie szpitalne ; w zakresie „Oddziały Szpitalne” i „Radioterapia”

Rehabilitacja lecznicza

Opieka Psychiatryczna i Leczenie uzależnień

Opieka Paliatywna i Hospicyjna

Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze

Pomoc doraźna i transport sanitarny; w zakresie „ Transport sanitarny typu „N””

Profilaktyczne programy zdrowotne

 

 Do szablonów umów na rok 2014 został przeniesiony potencjał dostępny w ostatnim dniu trwania  umowy  w  2013 r. oraz  dostępny  w  Portalu  Potencjału  na  dzień  01. 01.2014r. Świadczeniodawcy powinni  zweryfikować  poprawność  danych  dotyczących potencjału w Portalu Potencjału   –   w  wyżej  wymienionych  rodzajach  do  20  grudnia   2013 r.
O możliwości aktualizowania danych w pozostałych rodzajach świadczeń będziemy Państwa sukcesywnie informować.
 

Kolejność postępowania:

  • "Aneksowanie Umów"
  • Następnie należy utworzyć zgłoszenie zmian do umowy za pomocą przycisku "Dodaj zgłoszenie zmian do umowy"
  • Ze słownika wybrać umowę na rok 2014, którą chcemy zweryfikować i zatwierdzić zgłoszenie - przycisk "Zatwierdź"
    - jeżeli dane zawarte w umowie nie odpowiadają stanowi na dzień 01.01.2014r. w zakresie personelu, zasobów, umów podwykonawstwa, harmonogramu, należy dokonać zmian. Zgłoszenie zmian należy przekazać do oddziału wojewódzkiego za pomocą przycisku "Przekaż do OW NFZ"
    - w przypadku, gdy świadczeniodawcy stwierdzą prawidłowość zawartych danych (brak konieczności aneksowania ) należy usunąć dodane zgłoszenie.

Świadczeniodawcy po podpisaniu umowy na rok 2014 będą mogli je „aneksować” na zasadach dotychczas obowiązujących.
 

 Świadczeniodawców POZ informujemy, że ze względu na konieczność wprowadzenia jednolitych typów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 01.01.2014 będą istnieć jedynie umowy typu 0113.

W związku z powyższym Świadczeniodawcy posiadający dotychczas kilka umów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej będą posiadać jedynie jedną umowę, zawierająca wszystkie dotychczasowe produkty.

Nie dotyczy do podmiotów realizujących umowy w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Te podmioty w dalszym ciągu zachowają odrębna umowę w przedmiotowym zakresie.

 

Informacja dotycząca kont bankowych do umów na rok 2014

Ponadto w celu wygenerowania umów oraz załączników na 2014 rok, konieczne wprowadzenie przez Świadczeniodawcę wniosku w sprawie rachunku bankowego w formie elektronicznej poprzez Portal NFZ oraz w formie pisemnej zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do zarządzenia Nr 60/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia .

Jednocześnie pragniemy przypomnieć o ogólnych zasadach zgłaszania zmian do obowiązujących umów:

Zmiany dotyczące w szczególności:
a) dodania personelu, zmiany w zakresie harmonogramu osób wykonujących zawody medyczne lub innych osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny w danej umowie (zgodnie z załącznikiem do umowy) – należy zgłaszać najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo - w przypadkach losowych - niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia;
b) podwykonawców i umów z nimi zawartych - wymagają zgłoszenia także w formie pisemnej i dostarczenia odpowiednich dokumentów- kopii zawartych umów;
c) określonego w umowie miejsca udzielania świadczeń - wymagają pisemnej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.
Uwaga:
- należy na bieżąco aktualizować posiadane kompetecje i kwalifikacje personelu wykazanego do realizacji umowy,
- konieczne jest dokonywanie aktualizacji danych świadczeniodawcy i komórek organizacyjnych, ich lokalizacji, aby były zgodne z dokumentami z właściwych rejestrów.