Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Instrukcja uzyskania dostępu do systemu eWUŚ dla świadczeniodawcy

Instrukcja uzyskania dostępu do systemu eWUŚ dla świadczeniodawcy (Portal Świadczeniodawcy):

1. W celu uzyskania dostępu do systemu eWUŚ należy uzupełnić elektronicznie wniosek o wydanie upoważnienia do korzystania z systemu eWUŚ w Portalu Świadczeniodawcy: Administracja i opcje -> Zarządzanie upoważnieniami do korzystania systemu eWUŚ -> "Utwórz wniosek"
Wniosek ten zawiera:
- dane identyfikacyjne świadczeniodawcy/lekarza,
- oświadczenie o akceptacji regulaminu korzystania z systemu eWUŚ,
- zobowiązanie świadczeniodawcy/lekarza do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych.

2. Po weryfikacji wniosku oddział Funduszu wyda świadczeniodawcy upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ, które pozwoli świadczeniodawcy na wprowadzenie wniosku o uprawnienia administratora lokalnego eWUŚ w Portalu Świadczeniodawcy: Administracja i opcje -> Zarządzanie upoważnieniami do korzystania systemu eWUŚ -> Zarządzanie operatorami . Następnie należy dla wybranego użytkownika w kolumnie Wniosek o administratora wybrać opcję "Złóż".
UWAGA!!!
Możliwe jest wprowadzenie wniosku o nadanie uprawnień administratora systemu eWUŚ tylko dla tych użytkowników z Portalu Świadczeniodawcy, którzy mają uzupełnione dane użytkownika: numer PESEL, imię, nazwisko i adres email.
W/w dane należy uzupełnić (sprawdzić) w Portalu Świadczeniodawcy:
- dla zalogowanego użytkownika „Administracja i opcje (pokaż więcej) -> Dane użytkownika”
- dla innego użytkownika „Administracja i opcje -> Administracja prawami dostępu” po kliknięciu na wybranym identyfikatorze możliwa jest edycja danych wskazanego użytkownika.

3. Wprowadzone elektroniczne wnioski o nadanie uprawnień administratora lokalnego eWUŚ w Portalu Świadczeniodawcy będą na bieżąco akceptowane przez pracowników oddziału.
Status wprowadzonego wniosku można sprawdzić w Portalu Świadczeniodawcy -> Administracja i opcje -> Zarządzanie upoważnieniami do korzystania systemu eWUŚ -> Wnioski o uprawnienia administratora.
Zaakceptowanie wniosku (status "Aktywny") przez oddział Funduszu pozwoli świadczeniodawcy na:
a. potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ,
b. nadawanie i odbieranie uprawnień do systemu eWUŚ innym osobom - operatorom– w ramach własnego personelu.

4. Lokalny Administrator systemu eWUŚ ma możliwość nadania uprawnień innym operatorom zarejestrowanym w Portalu Świadczeniodawcy: Administracja i opcje -> Zarządzanie upoważnieniami do korzystania systemu eWUŚ -> Zarządzanie operatorami . Następnie należy dla wybranego użytkownika w kolumnie Uprawnienie wybrać opcję "Nadaj".
Uwaga!!! W przypadku gdy nie ma możliwości nadania uprawnienia (nie pokazuje się opcja "Nadaj") zalogowany użytkownik do Portalu Śwaidczeniodawcy-lokalny administrator systemu eWUŚ, nie ma nadanego uprawnienia do Portalu Świadczeniodawcy "Zarzadzanie uprawnieniami systemu eWUS ". Takie uprawnienie musi nadać Administrator Portalu Świadczeniodawcy - Administracja i opcje -> Administracja prawami użytkowników -> wybranie identyfikatora , kliknięcie prawa "Zarzadzanie uprawnieniami systemu eWUS " i zatwierdzenie zmian.
Szczegółowe zasady dotyczące korzystania oraz zakres odpowiedzialności podmiotów upoważnionych do dostępu do systemu eWUŚ, a także zasady udzielania i odbierania upoważnień do korzystania z systemu eWUŚ zawiera regulamin korzystania przez świadczeniodawców z systemu eWUŚ.
Świadczeniodawca musi zadbać o to, aby administrator lokalny oraz inne upoważnione przez świadczeniodawcę osoby, które będą miały dostęp do eWUŚ zapoznali się z w/w regulaminem, podpisali stosowne oświadczenie (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz otrzymali upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ (załącznik nr 2 do regulaminu)
Oświadczenia oraz upoważnienia dla pracowników świadczeniodawcy przechowuje świadczeniodawca ( Nie należy wysyłać ich do oddziału NFZ!!!).

5. Osoby posiadające uprawnienia do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ mogą dokonywać zapytań poprzez:
a. przeglądarkę internetową za pomocą aplikacji portalowej znajdującej się na stronie https://ewus.nfz.gov.pl/ap-ewus/;
Szczegółowe informacje dotyczące zalogowania się do systemu eWUŚ znajdują się na naszej stronie internetowej w sekcji eWUŚ - Jak zalogować się do systemu eWUŚ.
b. usługę WebService przeznaczoną do współpracy z oprogramowaniem działającym u świadczeniodawcy. Adresy definicji docelowych usług dostępu do serwisu eWUŚ to:
o dla usługi logowania: https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-ewus/services/Auth?wsdl
o dla usługi sprawdzania: https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-ewus/services/ServiceBroker?wsdl
W celu uruchomienia w/w funkcji należy się skontaktować z dostawcą swojego oprogramowania.

6. Wszelkie wątpliwości dotyczące prawa do świadczeń opieki zdrowotnej prosimy wyjaśniać z przedstawicielami POW NFZ tel. 17 86 04 195