Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Archiwum 2016

1. W dniu 20 kwietnia 2016 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odbyło się XVII posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Informacja Dyrektora Oddziału o bieżącej działalności POW NFZ.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za IV kwartał 2015r.
 • Sprawy różne.

 

2. W dniu 3 czerwca 2016 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odbyło się XVIII posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Zaopiniowanie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego OW NFZ za rok 2015 po przeprowadzeniu badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.
 • Informacja z wykonania planu finansowego za I kwartał 2016 r.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w I kwartale 2016 r.
 • Sprawy różne.

 

3. W dniu 24 czerwca 2016 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odbyło się XIX posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Przedstawienie Radzie corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2017 – 2019.
 • Zaopiniowanie projektu planu finansowego POW NFZ na lata 2017.
 • Sprawy różne.

 

4. W dniu 5 października 2016 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odbyło się XX posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Informacja z wykonania planu finansowego POW NFZ za I półrocze 2016 r.
 • Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez POW NFZ w roku bieżącym u świadczeniodawców oraz podjętych decyzjach.
 • Informacja o sposobie realizacji przez świadczeniodawców obowiązków wynikających z art. 20 i 21 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm).
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w II kwartale 2016 r.
 • Sprawy różne.

 

5. W dniu 2 grudnia 2016 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odbyło się XXI posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Zapoznanie Rady POW NFZ z planem finansowym POW NFZ na rok 2017.
 • Informacja z wykonania planu finansowego POW NFZ za III kwartał 2016 r. narastająco.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za III kwartał 2016 r.
 • Uchwalenie Planu Pracy POW NFZ na rok 2017.
 • Uchwalenie Harmonogramu Posiedzeń Rady POW NFZ na rok 2017.
 • Sprawy różne.