Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Archiwum 2019

W dniu 27 lutego 2019 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się XI posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Uchwalenie Planu Pracy POW NFZ na rok 2019.
 • Informacja Dyrektora Oddziału o bieżącej działalności POW NFZ.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za IV kwartał 2018 r.
 • Sprawy różne.

W dniu 5 czerwca 2019 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się XII posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.
 • ·Zaopiniowanie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego OW NFZ za rok 2018 po przeprowadzeniu badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.
 • ·Informacja z wykonania planu finansowego za I kwartał 2019 r.
 • ·Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w I kwartale 2019 r.
 • ·Sprawy różne.

 

W dniu 25 czerwca 2019 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się XIII posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 •  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.
 • ·Przedstawienie Radzie corocznej prognozy przychodów i kosztów na 2020 r.
 • ·Zaopiniowanie projektu planu finansowego POW NFZ na rok 2020.
 •  Sprawy różne

W dniu 15 października 2019 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się XIV posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Informacja z wykonania planu finansowego POW NFZ za I półrocze 2019 r.
 • Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez POW NFZ w roku bieżącym u świadczeniodawców oraz podjętych decyzjach.
 • Informacja o sposobie realizacji przez świadczeniodawców obowiązków wynikających z art. 20 i 21 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.).
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w II kwartale 2019 r.
 • Sprawy różne.

W dniu 18 grudnia 2019 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się XV posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Zapoznanie Rady POW NFZ z planem finansowym POW NFZ na rok 2020.
 • Informacja z wykonania planu finansowego POW NFZ za III kwartał 2019 r. narastająco.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za III kwartał 2019 r.
 • Uchwalenie Harmonogramu Posiedzeń Rady POW NFZ na rok 2020.
 • Sprawy różne.