Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Archiwum 2014

 1. W dniu 19 marca 2014 r. w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odbyło się VII posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Informacja Dyrektora Oddziału o przeprowadzonym procesie aneksowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za IV kwartał 2013r.
 • Sprawy różne.
 1. W dniu 3 czerwca 2014 r. w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odbyło się VIII posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Zaopiniowanie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego OW NFZ za rok 2013 po przeprowadzeniu badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.
 • Informacja z wykonania planu finansowego za I kwartał 2014r.
 • Sprawy różne.
 1. W dniu 25 czerwca 2014 w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odbyło się IX posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Zaopiniowanie projektu planu finansowego POW NFZ na rok 2015.
 • Przedstawienie Radzie corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2015 - 2017.
 • Informacja Dyrektora Oddziału o bieżącej działalności POW NFZ.
 • Sprawy różne.
 1. W dniu 29 października 2014 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odbyło się X posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Informacja z wykonania planu finansowego POW NFZ za I półrocze 2014r.
 • Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez POW NFZ w roku bieżącym
 • u świadczeniodawców oraz podjętych decyzjach.
 • Informacja o sposobie realizacji przez świadczeniodawców obowiązków wynikających z art. 20-22 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w I półroczu 2014r.
 • Sprawy różne.
 1. W dniu 2 grudnia 2014 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odbyło się XI posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Zapoznanie Rady POW NFZ z planem finansowym POW NFZ na rok 2015.
 • Informacja z wykonania planu finansowego POW NFZ za III kwartał 2014r. narastająco.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za III kwartał 2014r.
 • Uchwalenie Planu Pracy POW NFZ na rok 2015.
 • Uchwalenie Harmonogramu Posiedzeń Rady POW NFZ na rok 2015.
 • Sprawy różne.