Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Archiwum 2022

W dniu 30 marca 2022 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się VI posiedzenie Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zwołane przez Przewodniczącego Rady.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Informacja Dyrektora o bieżącej działalności POW NFZ.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za IV kwartał 2021 r.
 • Sprawy różne.

 

W dniu 9 czerwca 2022 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się VII posiedzenie Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zwołane przez Przewodniczącego Rady.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Zaopiniowanie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego POW NFZ za rok 2021 po przeprowadzeniu badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.
 • Informacja z wykonania planu finansowego za I kwartał 2022 r.
 • Informacja Dyrektora o bieżącej działalności POW NFZ.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w I kwartale 2022 r.
 • Sprawy różne.

 

W dniu 24 czerwca 2022 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się VIII posiedzenie Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zwołane przez Przewodniczącego Rady.

Porządek obrad:

 • Przedstawienie Radzie corocznej prognozy przychodów i kosztów na 2023 r.
 • Zaopiniowanie projektu planu finansowego POW NFZ na rok 2023.
 • Przedstawienie Radzie rocznego sprawozdania z działalności POW NFZ za rok 2021.
 • Informacja Dyrektora o bieżącej działalności POW NFZ.
 • Sprawy różne.

 

W dniu 19 października 2022 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się IX posiedzenie Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zwołane przez Przewodniczącego Rady.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołów z VII i VIII posiedzenia Rady.
 • Informacja z wykonania planu finansowego POW NFZ za I półrocze 2022 r.
 • Informacja Dyrektora o bieżącej działalności POW NFZ.
 • Przekazanie przez Dyrektora POW NFZ informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.), w tym o sposobie wykonania przez świadczeniodawców obowiązków wynikających z art. 20 ustawy.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w II kwartale 2022 r.
 • Sprawy różne.

 

W dniu 29 listopada 2022 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się X posiedzenie Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zwołane przez Przewodniczącego Rady.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Zaopiniowaniu projektu planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2023, w tym również w zakresie zgodności z krajowym planem i wojewódzkim planem.
 • Uchwalenie Planu Pracy POW NFZ na rok 2023.
 • Zapoznanie Rady POW NFZ z planem finansowym POW NFZ na rok 2023.
 • Informacja z wykonania planu finansowego POW NFZ za III kwartał 2022 r. narastająco.
 • Informacja Dyrektora o bieżącej działalności POW NFZ.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w III kwartale 2022 r.
 • Uchwalenie Harmonogramu Posiedzeń Rady POW NFZ na rok 2023.
 • Sprawy różne.