Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Archiwum 2013

  

 1. W dniu 18 marca 2013 r w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odbyło się I posiedzenie Rady zwołane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

            Porządek obrad:

 • Otwarcie I posiedzenia Rady III kadencji przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.
 • Przedstawienie Członków Rady oraz ich praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027
  ze zm.).
 • Wybór Przewodniczącego Rady.
 • Przedstawienie przez Dyrektora Oddziału istoty działania Narodowego Funduszu Zdrowia oraz aktualną sytuację w służbie zdrowia na terenie województwa podkarpackiego.
 • Sprawy różne.

 

 1. W dniu 24 kwietnia 2013 r w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odbyło się II posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Uchwalenie Regulaminu Działania Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie.
 • Uchwalenie Harmonogramu posiedzeń Rady Podkarpackiego OW NFZ na 2013 rok.
 • Informacja Dyrektora Oddziału o przeprowadzonych postępowaniach konkursowych (rokowaniach) poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2013.
 • Sprawy różne.

 

 1. W dniu 6 czerwca 2013 r w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odbyło się III posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

  Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Informacja z wykonania planu finansowego za I kwartał 2013 roku.
 • Przedstawienie przez Dyrektora Oddziału rocznego sprawozdania z działalności Podkarpackiego OW NFZ w roku 2012.
 • Zaopiniowanie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego OW NFZ za rok 2012 po przeprowadzeniu badania przez biegłego rewidenta.
 • Analiza skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych w I kwartale 2013.
 • Sprawy różne.

 

 1. W dniu 10 lipca 2013 r w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odbyło się IV posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

  Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Przedstawienie Radzie corocznej prognozy przychodów i kosztów na 2014 r.
 • Zaopiniowanie projektu planu finansowego POW NFZ na rok 2014.
 • Sprawy różne.

 

5.   W dniu 9 października 2013 r w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odbyło się V posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.           
 • Informacja z wykonania planu finansowego POW NFZ za I półrocze 2013 r.
 • Informacja z przeprowadzonych przez POW NFZ w roku bieżącym kontrolach świadczeniodawców oraz ich wynikach.    
 • Informacja o sposobie realizacji przez świadczeniodawców obowiązków wynikających z art. 20-22 ustawy z dnia 27.08.2004 r.  (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Analiza skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych w II kwartale 2013 r.
 • Sprawy różne.

 

6.   W dniu 6 grudnia 2013 r w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odbyło się VI posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Zapoznanie Rady POW NFZ z planem finansowym POW NFZ na rok 2014.3. 
 • Informacja z wykonania planu finansowego Podkarpackiego OW NFZ za III kwartał 2013 r. narastająco
 • Analiza skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych w III kwartale 2013 roku.
 • Uchwalenie Planu Pracy Podkarpackiego OW NFZ na rok 2014.
 • Uchwalenie Harmonogramu Posiedzeń Rady POW NFZ na 2014 rok.
 • Sprawy różne.