Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Archiwum 2012

 1. XX posiedzenie w dniu 31.01.2012r.
  Porządek obrad:
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  • Informacja Dyrektora Oddziału o przeprowadzonych postępowaniach konkursowych - rokowaniach, poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na lata 2012 - 2015.
  • Sprawy różne.
 2. XXI posiedzenie w dniu 30.03.2012r.
  Porządek obrad:
  • Przyjęcie protokołu z XIX posiedzenia Rady z dnia 06.12.2011r. oraz z XX posiedzenia Rady z dnia 31 stycznia 2011r.
  • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za IV kwartał 2011r.
  • Sprawy różne.
 3. XXII posiedzenie w dniu 5.06.2012r.
  Porządek obrad:
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  • Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego POW NFZ za 2011r. oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego OW NFZ za rok 2011 po przeprowadzeniu badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.
  • Informacja z wykonania planu finansowego za I kwartał 2012r
  • Przedstawienie przez Dyrektora Oddziału rocznego sprawozdania z działalności POW NFZ w roku 2011.
  • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za I kwartał 2012r.
  • Sprawy różne.
 4. XXIII posiedzenie w dniu 10.07.2012r.
  Porządek obrad:
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  • Informacja Dyrektora Oddziału o bieżącej działalności POW NFZ.
  • Zaopiniowanie projektu planu finansowego POW NFZ na rok 2013.
  • Przedstawienie Radzie corocznej prognozy przychodów i kosztów na 2013r.
  • Sprawy różne.
 5. XXIV posiedzenie z dnia 27 września 2012 roku
  Porządek obrad:
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  • Informacja z wykonania planu finansowego POW NFZ za I półrocze 2012r.
  • Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez POW NFZ w roku bieżącym u świadczeniodawców oraz podjętych decyzjach.
  • Informacja o sposobie realizacji przez świadczeniodawców obowiązków wynikających z art. 20-22 ustawy z dnia 27.08.2004r. (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w II kwartale 2012r.
  • Sprawy różne.
 6. XXV posiedzenie z dnia 6 grudnia 2012 roku
  Porządek obrad:
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  • Zapoznanie Rady POW NFZ z planem finansowym POW NFZ na rok 2013.
  • Informacja z wykonania planu finansowego POW NFZ za III kwartał 2012r. narastająco.
  • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za III kwartał 2012r.
  • Uchwalenie Planu Pracy POW NFZ na rok 2013.
  • Sprawozdanie z działalności Rady POW NFZ w latach 2009-2012.
  • Sprawy różne.