Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Archiwum 2020

W dniu 25 czerwca 2020 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się XVI posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Przedstawienie Radzie corocznej prognozy przychodów i kosztów na 2021 r.
 • Zaopiniowanie projektu planu finansowego POW NFZ na rok 2021.
 • Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady do wiadomości Członków Rady, wykazu uchwał podjętych przez Radę w trybie obiegowym.
 • Uchwalenie zmian do Harmonogramu Posiedzeń Rady POW NFZ na rok 2020.
 • Sprawy różne.

W dniu 30 listopada 2020 roku w formie online odbyło się XVII posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Informacja Dyrektora Oddziału o bieżącej działalności POW NFZ.
 • Informacja z wykonania planu finansowego POW NFZ za I półrocze 2020 r.
 • Informacja o sposobie realizacji przez świadczeniodawców obowiązków wynikających z art. 20 i 21 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.).
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w IV kwartale 2019 r. oraz za I półrocze 2020 r.
 • Sprawy różne.

W dniu 17 grudnia 2020 roku w formie online odbyło się XVIII posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady POW NFZ.
 • Uchwalenie Planu Pracy POW NFZ na rok 2021.
 • Zapoznanie Rady POW NFZ z planem finansowym POW NFZ na rok 2021.
 • Informacja z wykonania planu finansowego POW NFZ za III kwartał 2020 r. narastająco.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za III kwartał 2020 r.
 • Uchwalenie Harmonogramu Posiedzeń Rady POW NFZ na rok 2021.
 • Sprawy różne.