Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Archiwum 2015

1.  W dniu 26 marca 2015 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odbyło się XII posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad :

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Informacja Dyrektora Oddziału o bieżącej działalności POW NFZ w tym informacja  o przebiegu procesu aneksowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015 oraz wynikach przeprowadzonych konkursów uzupełniających o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015.
 • Informacja Z-cy Dyrektora ds. Służb Mundurowych na temat zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dla służb mundurowych oraz bieżącej działalności Wydziału ds. Służb Mundurowych.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za IV kwartał 2014r.
 • Sprawy różne.

2.  W dniu 8 czerwca 2015 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odbyło się XIII posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Zaopiniowanie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego OW NFZ za rok 2014 po przeprowadzeniu badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.
 • Informacja z wykonania planu finansowego za I kwartał 2015 r.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w I kwartale 2015 r.
 • Sprawy różne.

3.  W dniu 25 czerwca 2015 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odbyło się XIV posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Przedstawienie Radzie corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2016 – 2018.
 • Zaopiniowanie projektu planu finansowego POW NFZ na rok 2016.
 • Sprawy różne.

4.  W dniu 7 października 2015 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odbyło się XV posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Informacja z wykonania planu finansowego POW NFZ za I półrocze 2015 r.
 • Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez POW NFZ w roku bieżącym u świadczeniodawców oraz podjętych decyzjach.
 • Informacja o sposobie realizacji przez świadczeniodawców obowiązków wynikających z art. 20-21 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.).
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w II kwartale 2015r.
 • Sprawy różne.

5.  W dniu 3 grudnia 2015 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odbyło się XVI posiedzenie Rady zwołane przez Przewodniczącego Rady POW NFZ.

Porządek obrad:

 •          Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 •          Zapoznanie Rady POW NFZ z planem finansowym POW NFZ na rok 2016.
 •          Informacja z wykonania planu finansowego POW NFZ za III kwartał 2015 r. narastająco.
 •          Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za III kwartał 2015 r.
 •          Uchwalenie Planu Pracy POW NFZ na rok 2016.
 •          Uchwalenie Harmonogramu Posiedzeń Rady POW NFZ na rok 2016.
 •          Sprawy różne.