Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Archiwum 2023

W dniu 15 grudnia 2023 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się XV posiedzenie Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zwołane przez Przewodniczącego Rady.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Zaopiniowanie projektu planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2024, w tym również w zakresie zgodności z krajowym planem i wojewódzkim planem.
 • Uchwalenie Planu Pracy POW NFZ na rok 2024.
 • Zapoznanie Rady POW NFZ z planem finansowym POW NFZ na rok 2024.
 • Informacja z wykonania planu finansowego POW NFZ za III kwartał 2023 r. narastająco.
 • Informacja Dyrektora o bieżącej działalności POW NFZ.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za III kwartał 2023 r.
 • Uchwalenie Harmonogramu Posiedzeń Rady POW NFZ na rok 2024.
 • Sprawy różne.

 


W dniu 24 października 2023 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się XIV posiedzenie Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zwołane przez Przewodniczącego Rady.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Przedstawienie Radzie rocznego sprawozdania z działalności POW NFZ za rok 2022.
 • Informacja z wykonania planu finansowego POW NFZ za I półrocze 2023 r.
 • Informacja Dyrektora o bieżącej działalności POW NFZ.
 • Przekazanie przez Dyrektora POW NFZ informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.), w tym o sposobie wykonania przez świadczeniodawców obowiązków wynikających z art. 20 ustawy.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w II kwartale 2023 r.
 • Sprawy różne.

 


W dniu 23 czerwca 2023 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się XIII posiedzenie Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zwołane przez Przewodniczącego Rady.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Przedstawienie Radzie corocznej prognozy przychodów i kosztów na 2024 r.
 • Zaopiniowanie projektu planu finansowego POW NFZ na rok 2024.
 • Informacja Dyrektora o bieżącej działalności POW NFZ.
 • Sprawy różne.

 


W dniu 6 czerwca 2023 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się XII posiedzenie Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zwołane przez Przewodniczącego Rady.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Zaopiniowanie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego POW NFZ za rok 2022 po przeprowadzeniu badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.
 • Informacja z wykonania planu finansowego za I kwartał 2023 r.
 • Informacja Dyrektora o bieżącej działalności POW NFZ.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych w I kwartale 2023 r.
 • Sprawy różne.

 


W dniu 27 lutego 2023 roku w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyło się XI posiedzenie Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zwołane przez Przewodniczącego Rady.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 • Informacja Dyrektora o bieżącej działalności POW NFZ.
 • Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za IV kwartał 2022 r.
 • Sprawy różne.