Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat dotyczący procesu weryfikacji i aktualizacji szablonu umowy na rok 2013 dot. umów wieloletnich w rodzaju: AOS, SZP, REH, PSY, STM, PRO, SOK, SPO, OPH, POZ-ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny o

W związku z rozpoczęciem procesu aneksowania umów wieloletnich na rok 2013, Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie udostępnił swoim świadczeniodawcom na Portalu Świadczeniodawcy ( Moje pełne dane - Portal Potencjału) szablony umów na rok 2013. Do szablonów umów na rok 2013 został przeniesiony potencjał dostępny w ostatnim dniu trwania umowy w 2012 r. oraz dostępny w Portalu Potencjału na dzień 01.01.2013r.

Świadczeniodawcy powinni zweryfikować poprawność danych dotyczących potencjału w Portalu Potencjału - "Aneksowanie umów" do dnia 17 grudnia 2012 r.

Kolejność postępowania:

  • "Aneksowanie Umów"
  • Następnie należy utworzyć zgłoszenie zmian do umowy za pomocą przycisku "Dodaj zgłoszenie zmian do umowy"
  • Ze słownika wybrać umowę na rok 2013, którą chcemy zweryfikować i zatwierdzić zgłoszenie - przycisk "Zatwierdź"
    - jeżeli dane zawarte w umowie nie odpowiadają stanowi na dzień 01.01.2013r. w zakresie personelu, zasobów, umów podwykonawstwa, harmonogramu, należy dokonać zmian. Zgłoszenie zmian należy przekazać do oddziału wojewódzkiego za pomocą przycisku "Przekaż do OW NFZ"
    - w przypadku, gdy świadczeniodawcy stwierdzą prawidłowość zawartych danych (brak konieczności aneksowania ) należy usunąć dodane zgłoszenie.

 


Weryfikacji danych (wprowadzenie zmian dot. potencjału przyszłej umowy na rok 2013) należy dokonać do dnia 17 grudnia 2012 r. Po tym terminie przekazane do OW wnioski zostaną oceniane przez pracowników oddziału, a następnie zostanie przygotowana umowa na rok 2013.

Świadczeniodawcy po podpisaniu umowy na rok 2013 będą mogli je „aneksować” na zasadach dotychczas obowiązujących.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć o zasadach zgłaszania zmian:

Zmiany dotyczące w szczególności:
a) dodania personelu, zmiany w zakresie harmonogramu osób wykonujących zawody medyczne lub innych osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny w danej umowie (zgodnie z załącznikiem do umowy) – należy zgłaszać najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo - w przypadkach losowych - niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia;
b) podwykonawców i umów z nimi zawartych - wymagają zgłoszenia także w formie pisemnej i dostarczenia odpowiednich dokumentów- kopii zawartych umów;
c) określonego w umowie miejsca udzielania świadczeń - wymagają pisemnej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.
Uwaga:
- należy na bieżąco aktualizować posiadane kompetecje i kwalifikacje personelu wykazanego do realizacji umowy,
- konieczne jest dokonywanie aktualizacji danych świadczeniodawcy i komórek organizacyjnych, ich lokalizacji, aby były zgodne z dokumentami z właściwych rejestrów.


Informacja dotycząca kont bankowych do umów na rok 2013

Ponadto w celu wygenerowania umów oraz załączników na 2013 rok, konieczne będzie wprowadzenie przez Świadczeniodawcę wniosku w sprawie rachunku bankowego w formie elektronicznej poprzez Portal NFZ oraz w formie pisemnej zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do zarządzenia Nr 60/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia