Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowań w sprawie zawarcia umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi na rok 2013

W związku z wygaśnięciem z dniem 31 grudnia 2012 r. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, w dniu 30 listopada 2012 r. zostały ogłoszone postępowania w sprawie zawarcia umów w wymienionym rodzaju na rok 2013.

Kody i nazwy postępowań:
1. Kod postępowania: 09-13-000026/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6
Nazwa postępowania: Postępowanie ZPO 2013 Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne

2. Kod postępowania: 09-13-000027/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6
Nazwa postępowania: Postępowanie ZPO 2013 Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem protetyki słuchu i optyki

3. Kod postępowania: 09-13-000028/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6
Nazwa postępowania: Postępowanie ZPO 2013 Zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej

4. Kod postępowania: 09-13-000029/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6
Nazwa postępowania: Postępowanie ZPO 2013 Zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu

Ogłoszenia i definicje postępowań zamieszczone są w Portalu Świadczeniodawcy w części Zaopatrzenie ortopedyczne (Pokaż więcej)/Informator o postępowaniach na rok 2013. Program Ofertowanie, instrukcja do programu Ofertowanie, instrukcja do Systemu Obsługi Potencjału są dostępne pod adresem: http://www.nfz-rzeszow.pl/ko2013.php .

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od dnia 1 stycznia 2013 r. proszeni są o złożenie wniosków do dnia 14 grudnia 2012 r. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku. Od 1 stycznia 2013 r., wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Warunkiem przygotowania wniosku o zawarcie umowy jest posiadanie dostępu do Portalu Świadczeniodawcy. Podmioty, które nie mają takiego dostępu, winny wystąpić o jego uzyskanie.
Wnioskodawcy posiadający dostęp do Portalu Świadczeniodawcy, przed przygotowaniem wniosku o zawarcie umowy powinni zweryfikować dane zawarte w Systemie Obsługi Potencjału. W przypadku stwierdzenia przez Wnioskodawcę konieczności wprowadzenia zmian i braku możliwości dokonania tych zmian, należy przesłać do Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie pisemny wniosek o skorygowanie danych.
W przypadku, gdy ważność polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kończy się przed 31 grudnia 2013 r., należy przedłożyć oświadczenie o kontynuacji polisy na czas trwania umowy.
Wersja papierowa formularza wniosku ma być opatrzona na każdej ze stron czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką imienną Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania.
Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej tekst.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 58/2009/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi (ze zm).